ME-Skolan

maskinentreprenörerna logotypMaskinentreprenörerna (ME) är bransch- och arbetsgivarorganisation
för maskinentreprenörer. De har två utbildningar för dig som arbetar med avlopp:
Diplomutbildning små avlopp
Projektörsutbilding små avlopp

Utbildningarna presenteras här nedan.

 

Diplomutbildning små avlopp

ME-skolans Diplomutbildning små avlopp


Utbildare

ME-skolan i samarbete med Avloppsguiden. Kommunens miljökontor och/eller regionala samverkansorgan medverkar också under utbildningen.

Om utbildningen
Maskinentreprenörernas Diplomutbildning små avlopp är en personlig utbildning för gräventreprenörer inom enskilda avlopp. Utbildningen består av tre delar: teoridag, fältdag samt anläggande och dokumentation av en godkänd anläggning.

Diplomutbildningen startades år 2006 och i nuläget finns det ca 1000 entreprenörer över hela landet som är diplomerade. Diplomeringen är personlig och visar att entreprenören genomfört alla delar av diplomutbildningen. För att bli diplomerad måste entreprenören alltså tillgodogöra sig teoretiska och praktiska kunskaper samt visa att han eller hon har kompetens att anlägga en fungerande anläggning.

Vem vänder sig utbildningen till?
Gräventreprenörer inom enskilda avlopp.

Mål
Utbildningen ska ge de grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att kunna uppfylla de kvalitetskrav som myndigheter och beställare kräver för anläggande av små avlopp. Utbildningen ska leda fram till diplomering.

Innehåll
Diplomutbildningen innehåller tre delar:

 1. Utbildningsdag med miljö- och konsumentlagstiftning, information om tekniklösningar etc.
 2. Fältdag där information om kommunernas krav och riktlinjer, praktiskt anläggande av en avloppsanläggning samt hur förundersökning och VA-utredning står på programmet. Program Diplomutbildning Små Avlopp.pdf
 3. Genomförande och insändande av dokumentation enligt en fastställd kontrollplan från anläggandet av en i kommunen godkänd avloppsanläggning.
  Info om referensanläggning
  Nytt dokument kontrollplan

Diplomet utfärdas när godkänd referensanläggning redovisas till Maskinentreprenörerna.

Så här går diplomeringen till

 1. Entreprenören meddelar och stämmer av med miljökontoret att man avser utföra en referensanläggning.
 2. Anläggningen utförs.
 3. Miljöinspektören/regionsamordnare skickar uppgift om entreprenör som utfört godkänd referensanläggning till meskolan@me.se (namn, företagsuppgifter, datum för godkännande).
 4. ME-skolan bekräftar mottagande av uppgifterna, kontaktar vid ev. oklarheter.
 5. ME-skolan utfärdar diplom i egenskap av utbildningsanordnare och skickar till entreprenören.
 6. ME-skolan meddelar Avloppsguiden som för in entreprenören på listan över Diplomerade entreprenörer.

Läs mer om administrativa rutiner för hantering av referensanläggningar - Brevet till miljökontoren (pdf).

Aktuella utbildningar, frågor och mer information
Maskinentreprenörerna uppdaterar sitt kursutbud löpande. Kontakta dem för mer information och anmälan. Aktuella utbildningar hos ME-skolan hittar du på http://www.me.se/ME-skolan/utbildningar/

 

 

Projektörsutbilding små avlopp

Utbildare
ME-skolan.

Om utbildningen
Utbildningens längd är 2 dagar.

Vem vänder sig utbildningen till?
Entreprenörer och konsulter som avser projektera små avlopp.
Miljöinspektörer och övriga med intresse inom området.

Mål
Utbildningen ska ge de grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att projektera små avloppsanläggningar. Efter genomgången utbildning ska deltagarna kunna ta fram lämplig avloppslösning utifrån förutsättningar på en fastighet, ta fram underlag till en tillståndsansökan och utgöra stöd till fastighetsägaren under hela projekteringsprocessen.

Innehåll
Utbildningen går igenom alla moment från beslut om att ett avlopp ska anläggas, fram till ett färdigt tillstånd. Utbildningen innefattar kurspass om inledande undersökning, lokalisering, VA-utredning, teknikval och framtagande av underlag till tillståndsansökan. Utförande av markprover via perkolationstest och utrustning för detta ingår.

 Aktuella utbildningar, frågor och mer information
Maskinentreprenörerna uppdaterar sitt kursutbud löpande. Kontakta dem för mer information och anmälan. Aktuella utbildningar hos ME-skolan hittar du på http://www.me.se/ME-skolan/utbildningar/

 

 

 

 

 

 

...