AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Höjd ambitionsnivå i HaVs rapport

I rapporten ”Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar” förordar Havs- och Vattenmyndigheten en kombination av tydligare regler, skatte- eller avgiftssystem samt effektiv tillsyn och prövning.

Ur rapporten:

 • förslag till föreskrifter för små avloppsanläggningar
 • ändringar i Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd så att tillståndet gäller både anläggande och drift av avloppsanläggningen
 • förslag till vidare utredning av miljöskatt/bidrag, system för statusdeklaration och certifiering av entreprenörer
 • förtydligande av Havs- och vattenmyndighetens och länsstyrelsernas tillsynsvägledande roller och ökad samordning mellan myndigheterna
 • önskemål om beslut om vilken myndighet som ska ansvara för tillsynsvägledning kring frågor gällande 6 § lagen om allmänna vattentjänster.

Ur förslaget till föreskrifter:

 • tre olika skyddsnivåer; grundläggande, förhöjd eller extra hög
 • för fosfor föreslås reduktionskraven 50, 85 samt 100 % i respektive skyddsnivå.
 • miljöskyddsnivån och hälsoskyddsnivån behöver inte vara samma
 • krav på källsorterande system vid nybyggnation i extra hög skyddsnivå
 • haltkrav för bakterier ger tydligare krav för hälsoskyddet
 • hushållets samlade utsläpp ska bedömas, vilket gör att BDT-anläggningar hamnar på grundläggande skyddsnivå
 • bedömning ska dock fortfarande göras i varje enskilt fall
 • krav på installationsintyg
 • krav på kontroll minst två gånger per år av anläggningar som är känsliga för störning eller utebliven skötsel.

Ladda ner rapporten (pdf)

Förslaget kommer att gå ut på remiss till berörda aktörer. Avloppsguiden följer utvecklingen och vi vill gärna ha in dina synpunkter på rapporten, skicka ett mail till info@avloppsguiden.se

Några pressklipp med reaktioner på rapporten:
Villaägarnas riksförbund reagerar över förslaget med avloppsskatt

VVS-forum skriver att Hav backar om ”skitskatt