AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Nya rön om reningseffektivitet hos BDT-anläggningar från JTI

JTI, institutet för jordbruks- och miljöteknik, har i samverkan med Utvecklingscentrum för vatten och Ecoloop studerat reningseffektiviteten hos BDT-anläggningar för små avlopp och tagit fram ett förslag till svensk provningsmetod. Projektet har genomförts under 2014 och är finansierat av Havs- och vattenmyndigheten.

Bakgrunden till projektet är behovet och efterfrågan av lämplig metod för utvärdering av reningseffekten hos förtillverkade reningsanläggningar för BDT-vatten (upp till 50 pe). Projektet fokuserar på att utreda sammansättningen hos orenat BDT-vatten för att avgöra hur inkommande vattenkvalitet bör definieras i samband med provning. Genom litteraturstudier och tidigare provtagning har man samlat kunskap om orenat BDT-vatten. I projektet har även ingått fältprovtagning av BDT-avloppslösningar, både enskilda och gemensamma. Viktiga aspekter i utformningen av provningsmetod är avgränsningen av provningens omfattning. Här har särskilda workshops tillsammans med tillverkare och myndigheter bidragit med värdefulla synpunkter och erfarenheter.

De mätparametrar som ligger till grund för provningen av reningseffekt är bland annat smittskydd. Ambitionen är också att metoden ska kunna användas för att testa anläggningarnas robusthet. Vad gäller fosforrening konstaterar JTI att merparten av publicerade data från Norden kommer från provtagning som utfördes innan förbud mot användning av fosfater i tvätt- och maskindiskmedel infördes. Detta innebär att det finns en osäkerhet gällande dagens variation i fosforhalter i orenat BDT-vatten.

I projektet redovisas förutom förutsättningar för provtagning även förslag på vad som bör ingå i en nationell provningsmetod. Inom ramen för projektet har man även tittat på standarder och metoder i andra länder.

Rapporten Reningseffektivitet hos BDT-anläggningar för små avlopp (JTI-rapport 2015) finns nu tillgänglig (pdf-format).

Ida Sylwan från JTI kommer att presentera resultaten på VAK i Borås fredagen den 20 mars under rubriken ”Ny testmetod för reningskapacitet i förtillverkade BDT-anläggningar”, se fredagens program.