AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Detta diskuteras på Avloppslistan

Här kommer en kort sammanfattning av de ämnen som diskuterats på listan sedan årsskiftet, totalt 90 inlägg. Du som arbetar med myndighetstillsyn av små avlopp och är medlem i avloppsguiden kan läsa en längre sammanfattning på medlemssidorna.

Hur hanterar ni jordmassor från uttjänta infiltrationsbäddar? Vad klassas massorna som?

Diskussionen sätter fingret på ett vägledningsbehov, Naturvårdsverket har ansvar i frågan. Bör jordmassor från infiltrationer/markbäddar klassas som farligt avfall under vissa omständigheter, t ex när lagring inte kan ske utan sanden måste transporteras bort på en gång? Kommunerna hade delvis olika uppfattning.

En kommun hade tre alternativ som de föreslog till fastighetsägarna, att låta bädden ligga kvar oanvänd, att använda massorna som utfyllnad eller jordförbättring, eller att köra massorna till kommunens avfallshantering och betala för det.

Hur informerar ni fastighetsägarna att datum för utsläppsförbud gäller?

Frågeställaren har problem med att fastighetsägare, som fått ett utsläppsförbud med 3 års tidsfrist väntar till sista stund med att ansöka om tillstånd för ny anläggning. Därefter tror fastighetsägaren att hen har köpt sig två år till eftersom man har två år på sig att ta ett tillstånd i bruk. 

Svaren var samstämmiga, även om det nya tillståndet gäller i 2 år så får den befintliga anläggningen inte användas efter förbudsdatum. Ny anläggning ska vara klar det datum förbudet träder i kraft.

Felaktigt avlopp anlagt, hur agera för smidig lösning?

Här är problemet att en fastighetsägare själv anlagt ett avlopp med fel material, på tvivelaktig plats, utan tillstånd. Inspektören vill ha råd om ett smidigt tillvägagångssätt. En miljöinspektör påpekar att det blir miljösanktionsavgift (3000-5000 kr, reds anm). Är det risk för förorening av vattentäkter, grundvatten mm är ett förbud en väg att gå. Är det inte det, förelägg fastighetsägaren om att komma in med de uppgifter som behövs.

Enskilt vatten påverkar reningen

Frågan gällde hur kvaliteten på dricksvattnet påverkar reningen i avloppsanläggningen. Svar inkom som bl a sa att pH har betydelse för hur bra olika fällningskemikalier fungerar. Ett företag, vars minireningsverk halkat in i denna diskussion skrev ett svar. Där hänvisar man till broschyren Produktkrav för enskilda avlopp. Den kan laddas ner via läsvärt-sidan. I broschyren anges de krav som Livsmedelsverket ställer på enskilt dricksvatten och som företagen inom Aktionsgruppen Små Avlopp enats om ska uppfyllas för att garantier ska gälla. Företaget påpekade att dricksvattnets påverkan gäller alla avloppsanläggningar, inte bara minireningsverk.

Fyra företags produkter har diskuterats

När ett företags produkt eller tjänst diskuteras på Avloppslistan och redaktionen bedömer att företaget skulle ha intresse av att besvara frågor eller bemöta kritik, får företaget ta del av inläggen i anonymiserad form. Företaget får sedan skicka ut svar på Avloppslistan.

  1. Ett företag nämndes i frågan här ovanför.
  2. Ett minireningsverk som är nytt på den svenska marknaden diskuterades, frågetecken kring funktionen lyftes. Företaget svarade med CE-märkningsprotokoll, mm. 
  3. Ett företags produkter diskuterades i två omgångar och företaget skrev två svar. Den första diskussionen gällde hur många liter per dygn ett förtillverkat BDT-vattenfilter bör ha kapacitet att ta emot. Företagets svar genererade en följddiskussion, med hänvisningar till domar MMÖD M 5622-13, 2013-11-21 samt MMÖD M 3753-14; 2014-09-24.
    Den andra diskussionen gällde erfarenhet av en viss produkt, samt om hur andra kommuner ser på fler än en tömning av slamavskiljare per år. Företaget meddelade i sitt svar att man slutar saluföra produkten p g a för täta tömningsintervall.
  4. Det efterfrågades erfarenheter av en produkt och bakteriereduktionen diskuterades. Inget svar från detta företag har kommit in.

Tillåter ni latrinkompostering i kommunalt verksamhetsområde?

De flesta svaren (4 st) säger att en fastighet bör kunna undantas från anslutning till det kommunala nätet om de har latrinkompostering.

Lukt från förbränningstoa?

Frågor om lukt från förbränningstoaletter och om livslängd på katalysatorer i toaletterna. Endast ett svar kom, från en kommun som avråder från förbränningstoalett på platser där man kan lösa frågan på annat sätt. Detta på grund av toalettens höga elförbrukning. 

Båttoalett

Lagstiftningen kring anläggningar för ursugning av båttoalett-tankar diskuterades.

Övriga frågor som rört handläggning av ärenden

  • Krävs tillstånd eller anmälan för att byta ut sin trekammarbrunn mot en ny och placera den på en ny plats?
  • Hur kan vi motivera avslag på ansökningar från enskilda fastighetsägare i ett område där kommunen helst ser en gemensam lösning?

Info om Avloppslistan:

Avloppslistan är ett e-postnätverk för myndigheter som arbetar med tillsyn eller tillsynsvägledning av enskilda avlopp. Har du synpunkter eller frågor? Kontakta Katarina Gustafsson, Avloppsguiden, på adressen info@avloppsguiden.se eller tel 018-10 55 06.