AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Nytt nätverk kring avfall från enskilda avlopp

Avfall Sverige håller i trådarna i ett nybildat nätverk för personer som arbetar med omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp. Slamnätverkets första möte hålls den 29 maj i Malmö.

Nätverket riktar sig till dig som arbetar inom såväl avfalls- som VA-organisationer, men övriga aktörer, t.ex. miljöinspektörer, är också välkomna.

Nätverkets problemställning är omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp och de frågor som ryms därinom.

Syftet med nätverket är att förbättra förutsättningarna för omhändertagande, ta del av varandras erfarenheter och goda exempel samt försöka få till ett bättre samarbete mellan avfalls- och VA-sidan. Nätverket ska också kunna initiera projekt som finner nya lösningar kring behandlingsmetoder och avsättning.

Den första träffen har temat Samarbete mellan Avfall och VA och äger rum i Malmö den 29 maj.

Se Avfall Sveriges webbsida för program och anmälan

Mer kring nätverkets fokus:

  • Kretslopp är ett långsiktigt mål för nätverket, t ex genom att man försöker bidra till omhändertagande av avfall från slutna tankar och återföring av produkten till jordbruksmark. 
  • Frågor kring tömningsteknik, behandlingsmetoder och avsättningsmöjligheter för olika fraktioner kommer att diskuteras.
  • En sak som nätverket kommer att lyfta är att slam från slamavskiljare bör omhändertas på annat sätt än av Revaq-certifierade ARV om kvaliteten på det Revaq-certifierade verkets slam påverkas negativt av slamavskiljarslammet. Hur kan slam från slamavskiljare och minireningsverk avsättas på ett så bra sätt som möjligt?
  • Nätverket komemr att verka för ett bättre samarbete mellan avfalls- och VA-sidan.
  • Fokus kommer att ligga på kommunernas problem och vilka möjligheter som finns att göra de bästa lösningarna utifrån kommunens förutsättningar.