AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Tydligt uppdrag viktigt för VA-rådgivning

Intresset för VA-rådgivning är stort och 15 - 20 kommuner tillhandahåller rådgivning. I rapporten VA-rådgivning – stöd för effektiv tillsyn av små avlopp från VA-guiden/HaV har erfarenheter från dessa kommuner samlats. Du kan läsa om vilka kommuner som har VA-rådgivare och hur de arbetar. Det finns även förslag på hur kommunen kan effektivisera arbetet.

rapportblad-varadgivningEn av projektets viktigaste slutsatser är att det måste finns ett tydligt uppdrag till VA-rådgivaren om vad den ska arbeta med och vilka målsättningar den förväntas nå. Om inte detta finns på plats så finns risk att VA-rådgivningen inte fungerar och blir ineffektiv.

Frågor som behandlas i rapporten:

  • Hur presenterar man information om produkter och systemlösningar?
  • Var går gränsen för vilka råd som kan ges?
  • Hur följer man upp rådgivningsinsatsen på ett mätbart sätt?

Det finns ännu ingen definition utvecklad inom branschen eller från myndigheter. ”VA-rådgivning” kan därför vara många olika saker. Det generella målet med VA-rådgivningen är att underlätta åtgärdandet av undermåliga små avlopp och förbättra den enskilda dricksvattenförsörjningen. VA-rådgivning kan också nyttjas för att möjliggöra gemensamma lokala lösningar i områden som idag har många bristfälliga VA-anläggningar.

VA-rådgivning kan vara ett komplement till kommunens VA-planering och tillsynsarbete. Det finns en stor potential i att hjälpa kommunen att både få ut den kunskap som tas fram inom VA-planeringen och att få fler fastighetsägare att själva utan krav från kommunen åtgärda sina avlopp.

Projektrapporten är framtagen med medel från Havs- och vattenmyndighetens anslag 1:12 Åtgärder för havs – och vattenmiljö.

Ladda ner rapporten