AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Gårdsbryggerier och BDT på Avloppslistan

Här kommer en kort sammanfattning av de ämnen som diskuterats på listan i mars och första halvan av april, ca 40 inlägg. Du som arbetar med myndighetstillsyn av små avlopp och är medlem i avloppsguiden kan läsa en längre sammanfattning på medlemssidorna.

Ämnen som diskuterats:

 • Gårdsbryggerier – olika lösningar på avloppet efterlyses
 • BDT-avlopp nära vattentäkt
 • Erfarenheter av biologiskt reningsverk plus fosforfälla
 • Avveckling av sluten tank
 • För dålig väg för att kunna tömma avloppet – hur handlägga?
 • Erfarenheter av BDT-rening i dammar?
 • Avloppsvatten till befintliga våtmarker
 • Vilka krav ställer ni på omhändertagande av gammal markbäddssand?
 • Hur förbättra avlopp med urin + bdt till infiltration?

Gårdsbryggerier – olika lösningar på avloppet efterlyses

Frågeställaren efterlyser erfarenheter av småbryggerier och enskilda avloppsanläggningar. Klarar ett minireningsverk det troligen rätt så näringsrika spillvattnet med jästrester, socker etc?

Ett av svaren tipsade om att branschorganisationen Sveriges bryggerier håller på att ta fram riktlinjer för bryggerier och att representanter för Livsmedelsverket sagt att de skulle försöka få med avloppsfrågan också. En annan miljöinspektör önskade att Livsmedelsverket även skulle titta på gårdsslakterier, och då påpekade nästa svarare att HaV och Naturvårdsverket bör få tycka till om riktlinjer för dessa avlopp.

BDT-avlopp nära vattentäkt

Resonemang kring ett BDT-avlopp som planeras läggas ca 10 meter från en grävd vattentäkt, lite nedströms vattentäkten med marginell höjdskillnad. Vilket skyddsavstånd krävs?

En inspektör svarade: Jag har i ett fall sagt ok till slamavskiljare och upplyft, pumpbeskickad infiltration för BDT-vatten uppströms dricksvattenbrunn. Då placerades bädden intill ett litet vattenförande dike som löpte längs fastighetsgränsen. Vattenbrunnen var placerad ungefär i fastighetsgräns på motsatt sida. Cirka 50 m mellan änden på bädden och den borrade brunnen. Jag bedömde det som att det var ok, dels för att man får en bra rening i en pumpbeskickad bädd, dels för diket skulle avvattna bädden och dels för att det ändå blev 50 m mellan brunn och bädd. Jag hade nog inte sagt ok om det bara var 10 m mellan brunn och utsläppspunkt.

Frågeställaren förtydligar: I det här fallet rör det sig om ett förtillverkat gråvattenfilter där själva filtret läggs ca 10 meter uppströms från vattentäkten sett och utloppspunkten rör sig om ca 10 meter, i höjd med, strax nedanför den borrade vattentäkten. Det är ett mindre bostadshus, fritidshus med sommarvatten.

Nästa inspektör skriver: 50 m är inget absolut mått utan beror av jordart och lutning, se handboken (pdf) s 58. Om man har en tät markbädd så är det avståndet mellan vattenbrunnen och utsläppspunkten du ska räkna. Kanske går det att lägga utsläppspunkten 20 m nedanför vattenbrunnen? Avstånd mellan vattenbrunn och tät anläggning beskrivs i de allmänna råden (pdf) s. 6 under lokalisering punkt 3.

Nästa inspektör säger: Släpp det! Gör en rimlig riskbedömning av det aktuella avloppet. Sommarvatten till ett gråvattenfilter med utsläpp i markytan har i princip inga möjligheter att påverka grundvattnet över huvud taget. Så här ser vi på det:

 • Är området tätbebyggt får man bedöma risken för luktolägenheter innan man generellt godtar enklare gråvattenfilter.
 • Gråvattenfilter är tveksamt om huset har full VA-standard för året runt bruk.
 • Samma reningskrav på WC och BDT-avlopp faller på rimlighetsbedömningen enl Miljöbalken B 2:7 anser jag.

Erfarenheter av ett biologiskt reningsverk med fosforfälla efterlystes.

Resonemang kring slamtömningsintervall och omhändertagande av fosforfälle-material. Företaget har fått ta del av inläggen, men ännu har inget svar inkommit från företaget, reds anm.

Rutin för avveckling av sluten tank?

Frågan gäller hur andra kommuner gör när en fastighetsägare vill bli av med sin slutna tank, t ex som följd av att kommunalt avlopp dragits fram.

Ett svar kom från en annan kommun, där man i samband med ett beslut skrivs på annan lösning villkoras att den slutna tanken ska sluttömmas och tas bort eller plomberas. Man kan tänka sig att tanken kan användas att samla regnvatten i eller liknade, det ska då tydligt märkas upp så att förväxlingar inte kan ske. I samband med kommunal anslutning skriver inte vi på miljö- och hälsoskydd några nya beslut, utan då kräver tekniska sidan att tanken ska sluttömmas.

För dålig väg för att kunna tömma avloppet – hur handlägga?

Frågan gäller en tillståndsansökan för WC där VA-bolaget besiktigat vägen i nuläget och säger att den inte alls duger, omfattande förbättringar med bärighet och fri bredd/höjd samt vändplan bedöms nödvändiga.

Ett svar kom som föreslår: Utfärda tillstånd med normala villkor, dvs anläggningen ska tömmas vid behov, dock minst en gång per år, anläggningen ska skötas så att sanitära olägenheter inte uppstår, etc. Krav på att väg och vändplan ordnas ställs ju indirekt genom dessa. Uppföljning innan slutintyg utfärdas. 

Erfarenheter av BDT-rening i dammar eller blandat avlopp till befintliga våtmarker?

En fråga handlade om BDT-vatten som ska renas i tre dammar och en fråga rörde erfarenheter av blandat avloppsvatten till befintliga våtmarker, t ex damm anlagd för åkerdränering.

Ett svar tipsade om webbsidan vattenmiljo.se där man kan läsa om rening av avloppsvatten i anlagda våtmarker.

Läs på Avloppsguiden om våtmark/damm

Vilka krav ställer ni på omhändertagande av gammal markbäddssand?

Frågeställaren fortsätter diskussionen om omhändertagande av markbäddssand (se förra sammanfattningen av Avloppslistan). Hur ser ni på omhändertagande av gammal markbäddssand från markbäddar, tillåter ni att en lantbrukare omhändertar den?

Ett svar kom, där inspektören fått önskemål från en lantbrukare som ville sprida materialet på åkermark. Miljökontoret sade OK, men trodde inte att det skulle bli aktuellt för ekologisk odling.

Hur förbättra avlopp med urin + bdt till infiltration?

Frågan gällde hur man bäst kan förbättra en anläggning med urinsorterande vattentoalett, som fastighetägaren vill ha kvar, och där urin och bdt-vattnet leds till en gammal infiltration utan luftning.

En inspektör föreslår att fastighetsägaren antingen fixar en separat sluten behållare för urinen och sedan låter den hygienisera i 6 månader för att sedan kunna använda som gödning eller att de gör en ordentlig rening för både BDT och urinen.

Om Avloppslistan:

Avloppslistan är ett e-postnätverk för myndigheter som arbetar med tillsyn eller tillsynsvägledning av enskilda avlopp. Har du synpunkter eller frågor? Kontakta Katarina Gustafsson, Avloppsguiden, på adressen info@avloppsguiden.se eller tel 018-10 55 06.