AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Skyddsavstånd för BDT undersökt

Uddevalla kommun har spårat avloppspåverkan från BDT-avlopp i dricksvattenbrunnar. Man har använt sig av kloridspårning och syftet har varit att ta fram förslag på lämpliga skyddsavstånd mellan BDT-avlopp och dricksvattenbrunn.

Rapport Krav BDTI rapporten Krav på bad-, disk- och tvättvatten vid kretsloppslösningar - skyddsavstånd till dricksvattenbrunnar i geologiska typmiljöer har tre olika geologiska typmiljöer studerats:

  • Tunt jordtäcke av finsand-silt,
  • Morän (sandig) vid infiltrationsanläggning; grus vid dricksvattenbrunn,
  • Morän (siltig) vid infiltrationsanläggning; finsand vid dricksvattenbrunn.

Ur sammanfattningen:

I första typmiljöns studiefall med tunt jordtäcke av finsand-silt är avstånden mellan infiltration och dricksvattenbrunn 15, 20, 25 respektive 50 meter. Vid 15, 25 och 50 meter syns tillfälligt förhöjda halter, medan det vid 20 meter inte syns någon påverkan alls. Det går således inte att dra slutsatser om lämpliga skyddsavstånd utifrån befintliga data för denna typmiljö. Variationerna visar dock att man vid användning av generella skyddsavstånd för det enskilda fallet bör tillämpa konservativa antaganden.

I den andra typmiljöns studiefall med morän (sandig) vid infiltration och grus vid dricksvattenbrunn syns ingen påverkan av E. coli eller intestinala enterokocker från bad-, disk- och tvättavloppsvatten. Marklutning om högst ca 8 % (sannolika lutningen även på grundvattenytan) och infiltration i sandig morän bedöms ge tillräcklig uppehållstid vid skyddsavstånd om 25 meter. Detta tillsammans med ett tillräckligt mäktigt jordtäcke (här 7 meter vid brunnen) bedöms i aktuellt fall vara viktigaste förklaringen till att ingen påverkan syns.

I den tredje typmiljöns studiefall med morän (siltig) vid infiltration och finsand vid dricksvattenbrunn är dricksvattenbrunnen inte påverkad av E. coli eller intestinala enterokocker som kan komma från bad-, disk- och tvättavloppsvatten. Marklutning om högst ca 17 % (grundvattenytan kan luta något mindre) och infiltration i siltig morän bedöms ge tillräcklig uppehållstid vid skyddsavstånd på 50 meter i detta fall.

Projektets resultat kan ses som ett första steg att få till nationella riktlinjer avseende skyddsavstånd för bad-, disk- och tvättavlopp. Det krävs ett större dataunderlag och fördjupade undersökningar av fallstudieplatser jämfört med denna studie för att se generella samband.

Bakgrund till studien

Uddevalla kommun och kommunens VA-bolag, Västvatten AB har tillsammans arbetat aktivt med att få till kretsloppslösningar med sluten tank för enskilda avlopp. Projektet kallas ”Projekt näringsrik” och har varit mycket framgångsrikt genom att kommunen tar hand om innehållet i slutna tankar och ser till att det, efter behandling, används som näring på åkermark hos en lokal lantbrukare.

I samma projekt ges VA-rådgivning i Uddevallas drygt 20-tal kustnära tätbebyggelseområden. Vid rådgivningen märks dock att det är frågan om rening av bad-, disk- och tvättvatten och säker utsläppspunkt för detta vatten som ofta blir avgörande för om kretsloppslösningar kan anläggas till en rimlig kostnad eller inte.