AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

BDT-krav framöver och markbädd + rotzonsanläggning

Här kommer en kort sammanfattning av de ämnen som diskuterats på Avloppslistan i april – maj 2015, knappt 30 inlägg. Du som arbetar med myndighetstillsyn av små avlopp och är medlem i avloppsguiden kan läsa en längre sammanfattning på medlemssidorna.

Ämnen som diskuterats:

  • Utlopp från markbädd till stenkista eller rotzonsanläggning i lera
  • Krav på avlopp i garage
  • Förbudsföreläggande när ägaren är ett dödsbo
  • BDT krav framöver
  • Ett kompaktfilter

Obesvarade frågor:

  • Erfarenheter från ett minireningsverk och ett biologiskt reningsverk efterfrågades.

Utlopp från markbädd till stenkista eller rotzonsanläggning

Frågeställaren har fått ett förslag från en fastighetsägare att leda vattnet efter en markbädd till en stenkista eller rotzonsanläggning. Marken är tät och lerig.

En inspektör svarar att hen tycker att stenkista i lera låter lite vanskligt, men att det vore bra med växtlighet som kan suga upp vattnet. Nästa svarande skulle överväga att godkänna markbädd utan fosforavlastning om man har efterpolering i rotzon eller våtmark, vid normal skyddsnivå. 

Tips: På Avloppsguiden finns info om rotzonsanläggningar, bl a ett kapitel ur handbok från projektet RENT vatten, Helsingborgs kommun ”Plantebaserade anlæg” att ladda ner.

Se även manual för rotzonsanläggningar från danska Naturvårdsverket, Miljöstyrelsen

Krav på avlopp i garage

Frågan gäller vilka krav som bör ställas på avlopp i privata garage. Oljeavskiljare? 

En svarare gjorde bedömningen i ett liknande fall att det inte kunde krävas oljeavskiljare eftersom fastighetsägaren sagt att endast smält- och regnvatten från bilen skulle ledas dit, och att hen inte skulle meka eller tvätta bilen där. Att leda garageavloppet till befintlig anläggning ansåg inspektören inte vara ett alternativ. 

Nästa inspektör säger: Allt spillvatten ska renas. En golvbrunn kan vara ett komplement till hushållet och kan ingå i det befintliga avloppstillståndet för 1 hushåll, motsvarande schablonbelastning 5 pe. Men finns en verksamhet kopplad till utsläppet, då bör avloppsanläggningen dimensioneras för detta separat och då även ställa krav på oljeavskiljare.

Förbudsföreläggande när ägaren är ett dödsbo

Frågan om vem en bör rikta ett utsläppsförbud mot när ägaren är ett dödsbo besvarades även av expertpanelen. Kontentan av diskussion och expertsvar är att det går att förbjuda utsläpp, men om inte läget är akut så är det enklare att vänta tills det finns en ägare till fastigheten.

BDT-krav framöver? 

Frågeställaren funderar över hur kraven på BDT-vatten kommer att utvecklas framöver.

En inspektör säger att ett BDT-spillvatten aldrig kan släppas ut i markytan utan rening.

Nästa säger: Det föreliggande förslaget till föreskrift från HaV är under beredning på miljödepartementet. Det kommer att omarbetas och om det var många yttranden kan det mycket väl hända att den kommer ut på remiss igen, men för att veta säkert så kan du alltid ringa miljödepartementet för där vet man ju hur långt detta har kommit.

En inspektör saxar från Havs utredningsrapport, s 82: Förtydliga vilka krav som ska ställas på BDT-avloppsvatten. Det finns olika uppfattning i kommunerna om riskerna med BDT-avloppsvatten samt vilka krav som ska ställas på dessa utsläpp. I en anläggning där toalettavloppsvattnet leds till en sluten tank hamnar runt 90 % av kväve och fosfor i tanken, tillsammans med över 99 % av smittämnena. Detta innebär att genom källsortering av toalettavloppsvatten från BDT avloppsvatten uppfylls de reduktionskrav som gäller inom nuvarande hög skyddsnivå-områden beträffande kväve och fosfor. Om toalettavloppsvatten sorteras bort uppnås 40-50 % BOD-reduktion.

På denna sida kan du ladda ner sammanställningen BDT-vatten, hur farligt är det? Kunskapscentrum Små Avlopp, 2013.

En annan inspektör fortsätter: Jag tycker detta med BOD kravet är komplicerat. När det gäller syreförbrukande ämnen så är det ju visserligen som så att BDT fraktionen står för drygt hälften av den sammanlagda mängden i blandat avloppsvatten men det som verkligen orsakar syrebrist i recipienten är ju lustigt nog kväve och fosfor, som finns i WC-fraktionen eftersom ett gram kväve ger upphov till 20 gram BOD och ett gram fosfor ger upphov till 140 gram BOD i form av algblomning och annan växtlighet. Detta innebär att blandat avloppsvatten ger upphov till ca 5 till 6 gånger så mycket syreförbrukande ämnen i recipienten som enbart BDT fraktionen. Detta bör man rimligtvis ha med i beaktande när man sätter ribban för eventuell tillsyn av BDT-avlopp. 

Vid några få enstaka undantagstillfällen under årens lopp har jag sett BDT avloppsvatten som letts ut direkt på marken genom något rör eller liknande. Det som förvånat mig lite när jag inspekterat utträngande avloppsvatten är att det inte har sett speciellt allvarligt ut i verkligheten. När man beskriver det i text låter det ju ganska otrevligt men i verkligheten ser det inte alls speciellt farligt ut. I de få fall som jag kommit i kontakt med har det inte funnits någon som helst risk för påverkan på dricksvattenbrunnar. Det har i regel skett en återinfiltrering i marken efter någon eller några meter. Jag har fått hålla näsan mycket nära för att överhuvudtaget känna någon lukt. Man kan anta att det ibland mest drabbar fastighetsägaren själv och inte så mycket grannarna. En fördel med utsläpp på marken är ju också att luftens syre kommer i kontakt med avloppsvattnet och påskyndar nedbrytningen. 

Nästa svarare hittade det här stycket i handboken till de allmänna råden. Hen vet dock inte någon som har gjort någon sådan anläggning och vilka krav man ska ställa på spridning av vattnet till bevattning. BDT vatten, I allmänhet är smittrisken liten, dock större än för urin, och lämpligheten för spridning är således i första hand en miljöfråga. I de fall hushållet har endast små mängder avloppsvatten, t.ex. enbart köksavlopp, kan spridning ske via bevattning. Förutsättningen är att spridning sker omgående för att dålig lukt och bakterietillväxt ska minimeras, undvikas. Att använda BDT vatten för bevattning är ur miljösynpunkt ofta att föredra i sådana fall framför t.ex. infiltration men den hygieniska risken är beroende på risken för fekal inblandning i bevattningsvattnet bör minimeras. Detta innebär att spraybevattning bör undvikas, medan ytbevattning är bra och ännu bättre är det om bevattningen sker underjordiskt eller under ett skydd av flis eller liknande.

Ett kompaktfilter

Frågeställaren undrade hur andra kommuner ser på ett specifikt kompaktfilter i kombination med kemfällning.

Två svarare ansåg att filtret i kombination med kemfällning bör klara hög skyddsnivå. En annan säger att hen godtar denna lösning men i det fallet var det normal skyddsnivå.

Inspektörer från två kommuner meddelar att de inte ställer krav på serviceavtal, men har höga krav på tillsyn och service av anläggningen som i princip innebär att fastighetsägaren behöver ha ett serviceavtal alternativt skaffa sig omfattade kunskap om avloppsanläggningen.

Representanter för tillverkaren av kompaktfiltret har tagit del av inläggen och har möjlighet att svara. (reds anm)

Om Avloppslistan:

Avloppslistan är ett e-postnätverk för myndigheter som arbetar med tillsyn eller tillsynsvägledning av enskilda avlopp. Har du synpunkter eller frågor? Kontakta Katarina Gustafsson, Avloppsguiden, på adressen info@avloppsguiden.se eller tel 018-10 55 06.