AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Samband mellan service och funktion på minireningsverk undersökt

Avloppsguidens användarförening är nu klara med projektet ”Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk och andra prefabricerade avloppsanläggningar”, som drivits med hjälp av pengar från HaV. Syftet med projektet var att undersöka om CE-märkning, utförd service och servicerapportering som egenkontroll garanterar att anläggningarna uppfyller de reduktionskrav för miljöskydd som meddelats i tillstånden.

Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk - slutrapportUr rapportens sammanfattning:

Provtagningen visar att det bara är drygt hälften av anläggningarna som reducerar näringsämnen i överensstämmelse med det som uppges i CE-märkningen. Resultatet visar också att

  • anläggningar med satsvis rening kan ha begränsade provtagningsmöjligheter om inte plats för provtagning anordnats i verket eller i separat provtagningsbrunn i direkt anslutning efter anläggningen.
  • en högre nivå på service generellt ger bättre reningseffekt
  • en omfattande service verkar ge en mer aktiv egenkontroll hos verksamhetsutövaren
  • det finns stora skillnader i dokumentation av servicebesök

Projektet har även tagit fram ett förslag till ett serviceprotokoll ur tillsynsmyndighetens perspektiv. Serviceprotokollet bör ses som ett underlag för fortsatt diskussion mellan tillverkare, serviceorganisationer och tillsynsmyndigheter och finns i bilaga 6 nedan.

I bilagorna finns också mycket matnyttig information, bland annat provtagningsinstruktioner för minireningsverk (i bilaga 4) från Baga Easy, BioCleaner, Biokem, Biokube, Biovac, Green Rock, Bio Trap, IN-DRÄN Biobädd, Kenrex, Klargester, Topas, Uponor och WehoPuts.

I bilaga 7 finns beskrivningar av verkens funktion och problem som förekommit i de undersökta anläggningarna.

Rapport Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk – samband mellan prestanda och servicerapport/egenkontroll
Bilaga 1 Deltagande kommuner och anläggningar
Bilaga 2 Inbjudan till företrädare minireningsverk
Bilaga 3 Provtagning avloppsvatten AlControl 
Bilaga 4 Rutiner för kontroll och provtagning 
Bilaga 5 Rapporteringsfil
Bilaga 6 Underlag till servicerapport 
Bilaga 7 Beskrivningar av verk 
Bilaga 8 Sammanställning av domar 
Bilaga 9 Checklista för tillsyn av minireningsverk

Dokumentation från föredrag på dialogmöte 28-29 april 2015

Dokumentation från workshop med gemensamma slutsatser myndighet - bransch 29 april 2015