AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Slamnätverks-träff 9 dec i Växjö

Välkommen till den andra träffen i Avfall Sveriges nätverk för omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp (vardagligt kallat slamnätverket). Ett problem med att hitta optimala lösningar för slammet är att det ofta är många parter involverade. Ansvarsfördelningen skulle kunna bli tydligare och samarbetet och kommunikationen förbättras.

Målgrupp för träffen är personer som arbetar på kommunala förvaltningar med koppling till enskilda avlopp och omhändertagande av slam, som Avfall, VA och Miljö & Hälsa. Givetvis är även personer som arbetar på länsstyrelser, centrala myndigheter och bransch- och intresseorganisationer samt konsulter välkomna!

Tid: 9 december 2015 kl. 10-16. Kaffe serveras från kl. 9.30
Plats
: Sundets avloppsreningsverk, Växjö

Programpunkter:

 • Vad krävs för att få ett fungerade samarbete mellan VA, Avfall och Miljö&Hälsa?
 • Information om Avfall Sverige-projektet "Utvärdering av kvalitet på avvattnat slam”
  - JTI berättar om bakgrunden till projektet och ger preliminära resultat från Östersund
  - Växjö berättar hur de genomför provtagningar av slam från trekammarbrunnar och svartvatten från slutna tankar
 • Resultat från studie som jämför avvattnande teknik och traditionell tömning och dess påverkan på slamavskiljarens funktion och efterföljande rening. Provtagningar och enkätstudie.
 • Gruppdiskussioner/erfarenhetsutbyte (anmälda punkter)

  Stort fokus läggs på diskussioner och möjligheten att utbyta erfarenheter för att komma vidare med utmaningen att få till ett bra och hållbart omhändertagande av avloppsfraktioner. Syftet med nätverket är att förbättra förutsättningarna för omhändertagande, ta del av varandras erfarenheter och goda exempel samt försöka få till ett bättre samarbete mellan avfalls-, miljö- och VA-sidan. Nätverket ska också kunna initiera projekt som finner nya lösningar kring behandlingsmetoder och avsättning.

  Avgift: Självkostnadspris som täcker kostnader för fika, lunch och ev. externa föreläsare, dock max 1 000 kr. Avgiften faktureras i efterhand.

  Anmälan: Senast 25 november 2015 till jenny.westin@avfallsverige.se. Ange ev. specialkost och faktureringsadress.

  Läs mer på Avfall Sveriges hemsida