AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Fosforfällor, hur länge fungerar de?

Den frågan ställer Inga Herrmann vid Luleå tekniska universitet, LTU, inom ramen för ett forskningsprojekt som undersöker hur väl fosforfilter installerade i små avloppsanläggningar fungerar. Projektet finansieras av HaV och är ett samarbete mellan LTU, Region Västerbotten, kommunerna Umeå, Robertsfors, Vännäs, Skellefteå och Länsstyrelsen Västerbotten. Syftet med projektet är att ta reda på hur effektivt och hur länge existerande fosforfällor avskiljer fosfor i avloppsvatten. 

Inga HermannFyra fosforfilter väljs ut för undersökningen och provtas. Filtren är belägna i Umeå kommun och har olika ålder och belastning för att undersöka om deras förmåga att avskilja fosfor varierar på grund av dessa faktorer.

Under tre provtagningskampanjer (höst 2015 och vår 2016) tas prover från in- och utgående vatten för att bestämma hur bra filtrens avskiljningsförmåga är. Parametrarna som mäts är löst och total fosfor, löst och total organiskt kol, suspenderat material, pH samt BOD. Manuella flödesmätningar sker för att möjliggöra flödesproportionell provtagning. Därutöver planeras spårämnesförsök för att bättre förstå flödesfördelningen i filtren samt för att bestämma vattnets uppehållstid.

En vanlig rekommendation är att filtermaterialet i fällorna ska bytas ut vid lägre värde än pH 9. Flera laboratoriestudier har dock visat att det inte är helt tydliga samband mellan pH och fosforavskiljning.

Målet är att projektets resultat ska bidra till att skapa underlag för bedömning av hur ofta filtermaterial behöver bytas beroende på den hydrauliska belastningen. Med en större kunskap om fosforfiltrens funktion i fält under olika förutsättningar kan bytesintervallen optimeras för att säkerställa en god fosforrening.

På bilden: projektledare Inga Herrmann (LTU) vid en fosforfälla som ska undersökas i projektet