AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

"Sätt grundvattenrör 6 månader innan avloppet anläggs"

Det går inte att avgöra var högsta grundvattenytan ligger om man bara mäter djupet till grundvattnet en gång. Grundvattenrör bör sättas sex månader innan avloppsanläggningen byggs, då kan man göra en bättre bedömning av om platsen är lämplig för en infiltration. Det var ett av budskapen när professor Bo Olofsson föreläste om hydrogeologi för miljöinspektörer och bransch på Avloppsguidens fördjupningsdag i Skövde 5 november.

Bo Olofsson föreläsn 5 nov 2015
Ca 50 miljöinspektörer och 10 branschrepresentanter deltog på Avloppsguidens och användarföreningens träff med tema hydrologi, hälsoskydd och riskbedömning. Här föreläser Bo Olofsson, KTH. Foto: VA-guiden

I takt med ett förändrat klimat blir det ännu viktigare med en bättre bedömning av högsta grundvattennivån vid tillståndsgivning av enskilda avlopp. Avståndet mellan spridarröret i en infiltrationsanläggning och högsta grundvattenytan ska vara minst en meter. Enligt Bo Olofsson, professor i miljögeologi vid KTH, är det inte möjligt att få en bra uppskattning av högsta grundvattenytan om man bara mäter djupet till grundvattnet en gång. Om man bara mäter en gång kan man sedan göra en bedömning med hjälp av SGUs kartor över aktuella grundvattennivåer. Men det blir en osäker bedömning.

Om man har två mätvärden så kan man göra en säkrare bedömning. Då tar man dessa två nivåer och samkör dem med data från SGU och får på så sätt en säkrare uppskattning av högsta grundvattenytan. Det räcker inte att titta i närliggande grävda brunnar efter grundvattenytan.

Grundvattennivån är som regel högst i maj och som lägst i augusti, så dessa två tidpunkter är bra att mäta vid. Men det går även bra vid andra tider och det räcker med två-tre månaders skillnad mellan mätningarna.

Bo Olofsson förespråkar att undersökningsrör/grundvattenrör sätts i god tid innan avloppet ska anläggas. Fördelar med detta är att man kan få:

  • säkrare bedömning av högsta grundvattennivån
  • info om lagerföljder i jorden och djup till berg, en duktig borrare märker vilket material man borrar i, om det t ex är sand, lera eller morän.
  • provtagningsmöjligheter. När man provtar så pumpar man bort vattnet som står i röret tre gånger, sedan mäter man i den fjärde vattenmängden.

På träffen i Skövde fanns några kommuner som arbetade med grundvattenrör, men ingen som ställde krav på att man skulle slå ner rör flera månader innan anläggandet av avloppet. Borås kommun berättade på Vatten Avlopp Kretslopp tidigare i år om hur de arbetar med grundvattenrör och hur det fått till följd att entreprenörerna i större grad börjat lägga upplyfta bäddar.

Priset för att slå ner grundvattenrör är inte så högt, ca 1200-1500 kr. Priset består mest av entreprenörens framkörningsavgift, så om det är flera avlopp bör det bli billigare.

Problemen med borrade brunnar tog Bo Olofsson också upp. Den grävda brunnen har upptagningsområde i omgivande jord, men en bergborrad brunn får sitt vatten någon annanstans ifrån, den kan få vatten från rakt under infiltrationen. ”Min brunn ligger uppströms” kan en fastighetsägare säga, men det är komplicerat att veta var en bergborrad brunn får sitt vatten ifrån eftersom det strömmar snabbt i sprickor i berget.

Tips: Man kan gå och titta på närmaste hällmark och se vart sprickorna riktas, och om de är förbundna med varandra (ha med kompass). Huvudriktningen under mark är samma som på ytan och detta ger information om vattnets rörelse i sprickig berggrund. Om det inte finns hällar, kan man gå till SGUs kartor, där kan man se sprickriktning. Men det är sämre än att titta lokalt.