AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

VA-juridiken samlad i ny rapport från HaV

Havs- och vattenmyndigheten har gett ut en rapport som ger en översikt över juridiken kring dricksvatten och avlopp, inklusive dagvatten.

Juridiken kring vatten och avlopp

Ladda ner Juridiken kring vatten och avlopp

Tänkt som uppslagsbok
HaV anger i förordet att rapporten är tänkt som en uppslagsbok för kommunala tjänstemän och förtroendevalda. Det finns både grundläggande fakta om rättsprinciper för myndighetsutövning och ett stort antal referenser för den som vill fördjupa sig i detaljer.

I inledningen till rapporten står följande: ”Låt oss först slå fast att det inte finns någon samlad VA-lag, eller ens en ambition att det ska finnas en sådan.” Rapporten är indelad efter de olika lagar som påverkar VA-området; miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster, anläggningslagen och plan- och bygglagen. Det finns även avsnitt om dricksvattenreglering och kommunal VA-planering.

Rapporten är en omarbetning och utvidgning av skriften Planera vatten och avlopp som togs fram på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län.

Rapporten är på totalt 160 späckade sidor och är skriven av miljöjurist Jonas Christensen.