AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Regeringen vill se en ambitionshöjning inom området enskilda avlopp

2013 fick regeringen ett underlag från HaV med förslag på åtgärder för att komma till rätta med problemen med de enskilda avloppen. Dessa förslag håller nu på att bearbetas av Miljö- och energidepartementet och HaV. Ny lagstiftning kan komma om ett år och innebär troligen att de allmänna råden med några förändringar blir bindande. Nu i vår ska en referensgrupp bestående av ett 50-tal myndigheter och organisationer tycka till i frågan.

Vi hade hoppats kunna presentera nya regler för små avlopp redan nu men i samråd med HaV har vi konstaterat att förslagen behöver ses över. Hav arbetar nu med att uppdatera sina förslag och vi räknar med att kunna presentera nya regler om ungefär ett år, säger Caroline Dickson, ansvarig för små avlopp på Miljö- och energidepartementet.

Caroline Dickson, Miljö- och energidepartementet, Åsa Gunnarsson, HaV, Tove Korske, Boverket
På konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Karlstad 10-11 mars presenterade regeringskansliet, HaV och Boverket vad de har på gång kring små avlopp. Fr v: Caroline Dickson, Miljö- och energidepartementet, Åsa Gunnarsson, Havs- och vattenmyndigheten och Tove Korske, Boverket. Foto: Katarina Gustafsson, VA-guiden

Regeringen vill se en ambitionshöjning på området enskilda avlopp

Utgångspunkterna för arbetet med en kommande förordning är att regeringen vill se en ambitionshöjning på området enskilda avlopp. Miljömålet ingen övergödning kommer inte att nås utan ytterligare åtgärder. För att nå detta bör de allmänna råden för små avlopp bli bindande och lagstiftningen ska fortsätta att vara teknikneutral.

Det är också viktigt, enligt Miljö- och energidepartementet, med information till fastighetsägarna så att de vet vad som förväntas av dem.

– En ledstjärna i arbetet är att det ska vara lätt för fastighetsägarna att göra rätt, säger Caroline Dickson.

Skyddsnivåerna kan komma att ändras

De allmänna råden för små avlopp kan komma att bli bindande, men några av delarna i råden kommer att förändras. Delar som diskuteras är enligt Caroline Dickson:

  • Ska det vara samma krav för 25 pe som för 200 pe?
  • Särskilda krav för känsliga områden? Hur många skyddsnivåer ska finnas?
  • Krav på källsortering vid nybyggnad?

En del förslag ur HaVs rapport är inte aktuella idag

Vissa förslag ur HaVs rapport behöver utredas ytterligare om regeringen ska kunna gå vidare med dem, enligt Caroline Dickson. Förslag som idag saknar tillräckligt underlag för att föreslås som lagstiftning är:

  • Avloppsskatt. En sådan måste utredas och i dagsläget är det inte aktuellt.
  • Avgiftssystem med återföring.
  • Avloppsdeklaration

Referensgrupp ska säga sitt innan HaV lämnar omarbetat förslag till regeringen

Havs- och vattenmyndigheten fungerar som expertstöd till regeringen i arbetet med att ta fram ny lagstiftning för enskilda avlopp. Nu knyter HaV en referensgrupp till sig. Det är ett 50-tal myndigheter och organisationer som ska tycka till om det omarbetade förslaget innan det skickas vidare till regeringen i maj.

Vägledning kommer samtidigt som ny lagstiftning

Arbete med vägledning kring hur en ny föreskrift ska tillämpas pågår parallellt på HaV och beräknas att presenteras samtidigt som den nya lagstiftningen.

 

Havs förslag från 2013 Uppdraget var att ta fram kostnadseffektiva författningsförslag som skulle bidra till en ambitionshöjning inom små avlopp så att miljökvalitetsmålet ingen övergödning kan nås.

De allmänna råden kommer att ändras redan i vår för att bättre stämma överens med byggproduktförordningen. Så ändras de allmänna råden under våren