AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Statistiken kring enskilda avlopp uppdaterad

  • 2016-03-20
  • Källa: SMED

SMED-rapporten baseras på enkätsvar om enskilda avlopp från 245 kommuner. Även om många kommuner anger att de har mycket dålig kunskap om typ av teknik och antalet små avlopp så är ändå kunskapen större idag än för några år sedan.

Enligt SMEDS enkät finns det i Sverige 625 000 st fastigheter med enskilt avlopp (upp till 200 p e) med WC påkopplat. Det finns även 128 000 st fastigheter med enbart BDT-avlopp.

SMED reningsteknik WC

Fördelning av reningstekniker för enskilda avlopp <200 pe med WC påkopplat, enligt SMED rapport nr 166 2015.

Teknikerna för anläggningarna med WC påkopplat fördelas enligt följande (börja ”kl 12” i bilden ovan och gå åt klockans håll):

Slamavskiljning med enklare eller ingen efterföljande rening: 26 %

Infiltrationsbädd: 30 %

Infiltration plus P-rening: 0 %

Markbädd plus P-rening: 2%

Markbädd: 14 %

Minireningsverk: 2 %

Sluten tank: 11 %

Stora infiltationer/markbäddar 25-200 p e: 2 %

Urinseparering: 1 %

Reningsverk 25-200 p e: 1%

Okänd rening: 9 %

Om man slår ihop antalet anläggningar med enbart slamavskiljning med de som har ”okänd rening” så kan man uppskatta att ca en tredjedel av avloppsanläggningarna med WC påkopplat är undermåliga.

Den utgående årliga belastningen från små avloppsanläggningar uppskattas nu till 295 ton fosfor och 3 066 ton kväve. För fosfor är detta är en 3 %-ig ökning jämfört med beräkningen från år 2010. Ökningen beror på justeringar i belastningsberäkningarna. Man har dragit ner på den uppskattade fosforreduktionen för vissa typer av anläggningar eftersom undersökningar har visat att fällningskemikalier och fosforfilter inte byts som de ska.

Eventuell markretention ingår inte i beräkningarna.

Rapporten innehåller bra sammanfattningar om hur belastningsberäkningarna gjorts.

SMED har tagit fram rapporten på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Ladda ner rapporten

Teknikerna för anläggningarna med WC påkopplat fördelas enligt följande (börja ”kl 12” i bilden ovan och gå åt klockans håll) :

Slamavskiljning med enklare eller ingen efterföljande rening: 26 %

Infiltrationsbädd: 30 %

Infiltration plus P-rening: 0 %

Markbädd plus P-rening: 2%

Markbädd: 14 %

Minireningsverk: 2 %

Sluten tank: 11 %

Stora infiltationer/markbäddar 25-200 p e: 2 %

Urinseparering: 1 %

Reningsverk 25-200 p e: 1%

Okänd rening: 9 %

Teknikerna för anläggningarna med WC påkopplat fördelas enligt följande (börja ”kl 12” i bilden ovan och gå åt klockans håll) :

Slamavskiljning med enklare eller ingen efterföljande rening: 26 %

Infiltrationsbädd: 30 %

Infiltration plus P-rening: 0 %

Markbädd plus P-rening: 2%

Markbädd: 14 %

Minireningsverk: 2 %

Sluten tank: 11 %

Stora infiltationer/markbäddar 25-200 p e: 2 %

Urinseparering: 1 %

Reningsverk 25-200 p e: 1%

Okänd rening: 9 %