AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Finland, Sverige och Norge ser över sina avloppsregler

paragraf-och-toapapper-150-px-web.jpg

Finland justerar och vill införa lättnader i sina bestämmelser när det gäller tidsfristen, dvs hur lång tid husägaren har på sig att åtgärda sitt anläggningar som inte lever upp till kraven. Sverige vill få nationella bestämmelser på plats för att öka enhetligheten och underlätta handläggningen av avloppsärenden. I Norge vill man förtydliga och anpassa de nationella kraven efter praktiska erfarenheter. Man kan säga att det rör på sig hos länderna när det gäller de nationella regelverken.

VA-guiden ger sig på ett sammandrag från länderna och hoppas att de nationella myndigheterna som ansvarar för frågorna iakttar och tar intryck av arbetet som sker hos grannländerna. Finland, Sverige och Norge har lite olika utgångspunkter.

Finland antog en ambitiös förordning med rätt höga krav kombinerat med en tidsfrist för husägarna. När slutdatum närmade sig började lagkraven att ifrågasättas och man gjorde justeringar. Nu föreslår regeringen ytterligare ändringar för att underlätta undantag från tidsfristen. Man vill att kraven i första hand ska omfatta de fastigheter vars utsläpp kan påverka känsliga områden som kan kopplas till vattenförsörjningen. Att läsa andra länders miljölagstiftning ger en förståelse för hur en ovan läsare av den svenska miljölagstiftingen känner när hen klickar på en länk till en författningssamling...
Utkast 27.4.2016. Regeringens proposition. Lag om ändring av miljöskyddslagen (pdf)

Sverige har i dagsläget inget uttalat regelverk för små avlopp. Det finns lagrum i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som rör små avlopp, t.ex. frågor om tillstånds- och anmälningsplikt. När det kommer till bedömningar av kravnivåer är det de allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken som gäller och när det gäller krav på provtagning och tillsyn är det Miljöbalkens bestämmelser om tillsyn av all miljöfarlig verksamhet styr. Det ger de kommunala nämnderna svängrum men gör det även svårt att förutsäga myndigheternas krav. I synnerhet om svängrummet tas i anspråk på lite olika sätt. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bereder förslag till bestämmelser på området till Miljö- och energidepartementet. Tidigare inlägg:
Regeringen vill se en ambitionshöjning inom området enskilda avlopp, 31/3 2016

Norge har avsnitt om små avlopp i sitt nationella regelverk som reglerar utsläpp av föroreningar. I regelverket klassas bl.a. landområden som känsligt eller mindre känsligt och så kopplar man reduktionskrav till detta. Dessutom kan kommunerna fatta lokala föreskrifter som går längre än de nationella kraven. Miljødirektoratet (motsvarande HaV och Naturvårdsverket i Sverige) ser över delar av den norska lagstiftningen på området. Arbetet kretsar kring frågeställningar om hur reduktionskrav ska dokumenteras och följas upp.

VA-guiden tolkar det som att lagkraven styr mot så kallade haltkrav (t.ex. max 1,0 mg tot-fosfor/liter) medan branschen förespråkar tillsyn och uppföljning av driften. Detta är en intressant diskussion har stor betydelse för hur myndigheterna formulerar sina krav, ser på olika anläggningar och bedriver tillsyn.

På Avloppskonferensen i Ås 24-25 maj talade Anna-Sara Magnusson från Miljødirektoratet om behovet att se över delar av de nationella föreskrifterna. Åhörarkopior:
Krav til renseeffekter for mindre avløpsanlegg. Behov for revisjon av forskrifter?