AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Nya beräkningar av kväve och fosfor till haven

HaV_2016_12.jpg

Under Havs- och vattenforum i Göteborg 24-25 maj presenterade HaV en uppdaterad uppskattning om hur mycket kväve och fosfor som släpps ut i Sverige, varifrån utsläppen kommer och hur mycket som antas nå havsområdena. Rapporten är framtagen av SMED, Svenska MiljöEmissionsData, på uppdrag av HaV.

Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014 - Sveriges underlag till Helcoms sjätte Pollution Load Compilation (PLC6) 

Resultaten åskådliggörs även via verktyget Tekniskt Beräkningssystem Vatten – TBV

HaV:s pressmeddelande, 2016-05-24

Underlaget om små avlopp har uppdaterats då SMED i denna omgång fick betydligt bättre gensvar på sina enkäter. Man har justerat reningsschablonerna något utifrån antagande om försämrad rening på grund av eftersatt skötsel och service. Detta gör att utsläppen från de små avloppen antas öka något (ca 3 %) trots att det totala antalet små avlopp minskat med några tusen då de anslutits till kommunala avloppsreningsverk.

Rapporten graderar  osäkerheter. För de små avloppens del varierar rekommendationerna från ”iaktta viss försiktighet” till ”iaktta stor försiktighet vid nyttjande av data […]”. När det gäller de små avloppen påverkar som vanligt de lokala förutsättningarna mycket.

En förändring som IVL, som ingår i SMED, kommunicerat i samband med rapporten är att bakgrundbelastningen antas vara högre än vad man tidigare räknat med.
”Den naturliga belastningen av fosfor är större än Sveriges utsläppsmål.”