AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Havs- och vattenmyndighetens förslår nya avloppsregler

Nu har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) överlämnat sitt förslag till nya regler gällande små avlopp. Detta skedde den 9 september 2016. Förslaget kommer att kompletteras med en konsekvensutredning i mitten på oktober.

Avsikten är att förtydliga regelverket kring de små avloppsanläggningar, öka rättssäkerheten och säkerställa anläggningarnas funktion.

Förslaget innebär följande förändringar:

- Kravet på rening av fosfor skärps i områden med övergödningsproblem, och där utsläppen från små avloppsanläggningar står för en betydande del. Däremot sänks kravet på rening av fosfor i områden där risken för påverkan är liten. Reningsnivåerna blir därmed bättre anpassade till risken för påverkan.

- Särskilt känsliga områden pekas ut. Det blir enklare för fastighetsägaren att veta vilken anläggning som kan accepteras på en viss plats. Länsstyrelsen, Vattenmyndigheten eller kommunerna föreslås stå för utpekandet utifrån ett gemensamt bedömningsunderlag vilket också ger en ökad samsyn nationellt.

- Krav på certifiering av de som anlägger avloppsanläggningar, krav på opartisk kontroll vid nyinstallation, samt kontinuerlig kontroll av nya anläggningar i drift. Detta ökar säkerheten i att nya anläggningar klarar de krav som förutsatts vid tillståndsgivningen.

- För anläggningar dimensionerade för 51-200 pe ställs högre krav på undersökning vid lokalisering och tätare kontinuerlig kontroll, än för de mindre anläggningarna. 

HaV:s förslag och motiveringar (pdf)

Pressmeddelande (2016-09-12)