AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Avfall Sverige har studerat metoder för slamtömning

Det är Avfall Sveriges Utvecklingssatsning som låtit JTI göra en jämförande studie av heltömning, mobil avvattning och deltömning. Rapportens titel är Tömning av slamavskiljare Jämförande studie av heltömning, mobil avvattning och deltömning.
Se bifogade filer i slutet av inlägget.

Från sammanfattningen
”En slutsats är att mobil avvattning och deltömning ställer större krav på att slamavskiljarna är välbyggda, rätt utformade och dimensionerade för den belastning som de utsätts för. Tömningsförfarandet ställer också större krav på slamtömmarens erfarenhet och noggrannhet

I vissa kommuner rapporteras fler fall av igensättning när mobil avvattning tillämpas än i kommuner med heltömning. Det finns å andra sidan kommuner med mobil avvattning där så inte är fallet. Studien tydde på att mobil avvattning ofta är förknippad med höga halter suspenderad substans och tjockt lager flytslam i tredje kammaren direkt efter tömningsutförandet. Det är rimligt att anta att mobil avvattning medför ökade partikelhalter vid vattenytan i slamavskiljaren men att halten löst organiskt material inte förändras nämnvärt vid jämförelse mellan heltömning och mobil avvattning.

Ett problem är att många slamavskiljare tyvärr inte har ett fungerande T-rör trots att detta är ett krav på alla slamavskiljare (oavsett tömningsteknik), vilket i normala fall hindrar flytslam och liknande från att nå efterföljande rening. När de tillfälligt höga halterna av partiklar har minskat finns det inget som tyder på att mobil avvattning skulle öka risken för igensättning av sekundär behandling. […]”

Utspel från tillverkare
Fem företag som tillverkar avloppsprodukter kommenterar rapporten via en gemensam skrivelse. De pekar på att fastighetsägaren i många fall inte rår över vilken tömningsteknik som används och menar att slamtömmaren bär ansvaret för att anläggningarna inte tar skada av tömningen.

Så här avslutas skrivelsen, Hur fungerar rättsäkerheten vid användande av alternativa slamtömningstekniker?

”Vi anser att ansvarsförhållandet måste förtydligas. Är det rimligt att kommunen väljer en alternativ metod för slamtömning utan fastighetsägarens aktiva samtycke? Kan fastighetsägaren ens förväntas förstå riskerna? Den slamtömmande parten måste vara den som bär ansvaret för att funktionen i anläggningen inte påverkas negativt!

Följande företag rekommenderar att man inte använder annan slamtömningsteknik än heltömning med mindre än att fastighetsägaren själv aktivt valt tekniken och förstått riskerna.

FANN VA-teknik, PipeLife Sverige, Tranås Cementvarufabrik, Uponor Infra, Svenska Wavin”

Avloppsguiden räknar med att sista ordet inte är sagt i frågan. Se bifogade filer för rapporten och tillverkarnas skrivelse.