AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Avfall Sverige svarar branschen

Efter ett pressmeddelande från fem tillverkare av avloppsreningsteknik där mobil slamavvattning döms ut har Avfall Sverige och JTI/RISE skrivit ett förtydligande om rapporten 2016:12.

I skrivelsen har Jenny Westin på Avfall Sverige och Elin Elmefors på JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik (numera en del av RISE) förtydligat de resultat som förmedlas i rapporten samt hur de anser att mätresultaten ska tolkas.

Avfall Sverige och JTI instämmer inte i slutsatsen från tillverkarnas pressmeddelande att de avfallsansvariga endast ska rekommendera heltömning.

Från skrivelsen:
”För att få en rättvisande bild av resultatet bör hela variationen i mätvärdena studeras och inte endast vid ett tillfälle. Resultaten från rapporten visar på att partikelmängden över längre tid inte blir högre vid användning av mobil avvattning.

Mobil avvattning har många fördelar som minskad energiförbrukning, utsläpp av växthusgaser samt minskad belastning på avloppsreningsverk. Det är prioriterat att arbeta vidare med flertalet åtgärder för att dels få ner höga partikelhalter – både vid heltömning och vid mobil avvattning – dels arbeta med åtgärder för att se till att tillfälligt förhöjda partikelhalter inte påverkar efterföljande rening”.
Skrivelsen bifogas till detta inlägg, se nedan.

Bakgrund

I april 2016 publicerades rapporten – Tömning av slamavskiljare Jämförande studie av heltömning, mobil avvattning och deltömning Rapport 2016:12 som en del i Avfall Sveriges Utvecklingssatsning.

Syftet med rapporten var att få ett objektiv beslutsunderlag för val av tömningsteknik. Projektet utfördes genom provtagning vid olika tillfällen, innan tömning samt ett antal gånger efter tömning.

I juni i år kom en skrivelsen från branschen om alternativa slamtömningstekniker. Skrivelsen är från FANN VA-teknik, PipeLife Sverige, Tranås Cementvarufabrik, Uponor Infra, Svenska Wavin. Företagen pekar på resultat från rapporten som visar på höga halter suspenderad substans efter tömning med alternativa metoder. Skrivelsen avslutas med en rekommendation om att inte använda annan slamtömningsteknik än heltömning med mindre än att fastighetsägaren själv aktivt valt tekniken och förstått riskerna. Rapporten 2016:12 och företagens skrivelse hittar du här

Vad säger AquaTeq som säljer avvattningsteknik?

Vi ringde Anna Lantz VD på AquaTeq som säljer avvattningsteknik. AquaTeq jobbar kontinuerligt med utvecklingsfrågor och en förbättring de gjort och som delvis är ett resultat av kritik och återkoppling är att slamtömmaren nu kan välja att behandla slammet i en extra ”loop” innan rejektvattnet återförs till slamavskiljaren. Denna åtgärd kan användas vid brunnar som t.ex. redan är överbelastade med slam.

Vilken roll har miljökontoren i frågan?

Funktionen hos slamavskiljare måste säkerställas och följas upp men det är inte självklart vem som ska hantera frågan, om det är miljökontoret, avfallshuvudmannen, entreprenören eller fastighetsägaren.

För miljökontoret är det inte självklart hur man ska agera. Räcker det att bedriva tillsyn och själva göra mätningar alternativt ska man villkora funktionskontroll? Ett problem för båda dessa sätt att arbeta är att det inte finns någon standard att jämföra med för små slamavskiljare (5-25 pe).

För miljökontor som är medlemmar i Avloppsguiden finns ytterligare information på medlemssidorna (kräver login) från Hässleholm och Vetlanda där frågan varit aktuell.

Reflektion

Sammanfattningsvis behövs det mer undersökningar och mer samverkan och erfarenhetsutbyte i frågan. Avfall Sverige och JTI skriver att frågan om de långsiktigt varierande partikelhalterna behöver angripas från flera håll, tömningsteknik, slamavskiljarens konstruktion och kondition, avloppsvattnets egenskaper samt samspelet mellan dessa olika faktorer.

Miljökontoren behöver följa denna fråga noga då slamavskiljningen spelar stor roll för avloppsanläggningarnas funktion, men på vilket sätt man ska arbeta och vilken roll man ska ha är inte självklar. Här finns ett tydligt behov av både vägledning från Länsstyrelser och HaV och erfarenhetsutbyte mellan kommuner.

Avfall Sveriges slamnätverk hade en träff den 5:e december. Avloppsguiden fortsätter att bevaka frågor som rör avfall från små avlopp.

 

Marie Albinsson VA-guiden/Ecoloop