AVLOPPSGUIDEN HAR FLER ÄN 25.000 UNIKA BESÖKARE PER MÅNAD
Fler och fler besöker avloppsguiden. De flesta av dem ska göra om sitt avlopp.

Vill du synas på avloppsguiden?
Presentera ert företag och era produkter på avloppsguiden.
Kontakta Carina

Miljötillsynsutredningen klar

Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet, SOU 2017:63, har redovisats.

Utredningen anser inte att den övergripande organisationen för miljötillsyn behöver ändras men föreslår förstärkningar av tillsynsmyndigheternas arbete:

- en tydligare och mer samlad statlig styrning

- åtgärder för att öka samverkan

- ett tydligare ansvar för samordning av tillsynsverksamheten

- ökad styrning av hur tillsynen genomförs

- insatser för att stärka och utveckla kompetensen och professionen

- en utvecklad uppföljning och utvärdering

- en utvecklad dialog med näringslivet

Utredningen föreslår bland annat att Naturvårdsverket tydligt pekas ut som ansvarigt för att samordna de myndigheter som berörs av miljötillsynen. Man anser att Tillsyns- och föreskriftsrådet inte är tillräckligt effektivt idag och därför bör läggas ner samtidigt som Naturvårdsverkets får en tydligare roll och ansvar.

De regionala klustren av Miljösamverkan ses som framgångsfaktorer. Utredningen föreslår att deras arbete formaliseras och att finansieringen säkras.

Utredningen ser behov av att stärka professionen och att höja statusen hos inspektörsyrket. Naturvårdsverket bör få i uppdrag att i samråd med övriga miljötillsynsmyndigheter och akademin ta fram kriterier för vilken kompetens som behövs inom miljötillsynen samt ta fram en plan för fort- och vidareutbildning för personer som arbetar med miljötillsyn.

Man föreslår att det tidigare systemet med så kallade branschexperter återinförs. Dessa kunde vara anställd vid en länsstyrelse eller en kommun, men skulle en del av sin arbetstid på Naturvårdsverkets uppdrag ta ansvar för en särskild bransch och följa utvecklingen inom branschen samt vägleda och bistå länsstyrelser och kommuner vid handläggning av ärenden.

Det finns behov av skarpare verktyg i uppföljningen av kommunernas tillsyn. Utredningen föreslår att det införs en bestämmelse i miljötillsynsförordningen som ger länsstyrelsen befogenhet att förelägga en kommun som inte uppfyller de skyldigheter som följer av tillsynsuppdraget att avhjälpa bristerna. Men föreläggandet ska dock inte kunna förenas med vite.

Läs mer om utredningen